Kamuda tasarruf tedbirlerine takip

AK Parti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu 32 maddelik yasa teklifine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun ilgili idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak. Sonuçları ilgili idarelerince Cumhurbaşkanlığına bildirilecek. Maddenin gerekçesinde ekonomik istikrarın korunması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, mali disiplinin sağlanması kapsamında tasarruf tedbirlerine tabi kamu kurum ve kuruluşlarının tasarruf tedbirlerine uyumunun sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Gerekçeye göre maddede yer alan denetim ise; tasarruf tedbirleri kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun izlenmesi ve incelenmesine yönelik olduğu, durum tespitinin yapılmasını kapsadığı kaydedildi. Yapılacak denetimler, izleme sonuçları dikkate alınarak risk esaslı analize dayalı inceleme faaliyeti şeklinde gerçekleştirilecek.

TAŞITLAR ÖZELLEŞTİRMEYE

Teklifle, Karayolları Trafik Kanunu’nda tanımlanan taşıt ve iş makineleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na devredilen taşıt ve iş makinelerinin idareler adına bütüncül ve hızlı bir şekilde, belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde satışının gerçekleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yetki veriliyor.

Yasa teklifiyle kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi planlanıyor. Buna göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu’na kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla 2024 mali yılı içerisinde ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etme hususunda Hazine ve Maliye Bakanına yetki verilecek.

ÇİFTE MAAŞTA SINIR

Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliğinde ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecek. Yürütülen görevler nedeniyle huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi her ne ad altında olursa olsun bir ayda yapılabilecek ödemelerin toplam net tutarı 108 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. 108 bin gösterge şu anda 92 bin liraya denk geliyor. Ancak temmuz ayından itibaren göstergeler yenilecek. İlgililere üst sınıra tabi ödemeler dışında, söz konusu görevler nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir ad altında ayni veya nakdi menfaat sağlanamayacak. Yürütülen görevler karşılığında ödenmesi öngörülen tutarlar, ilgili kurum veya kuruluşlarca brüt tutarları üzerinden gerekli vergi kesintileri yapılarak personelin asli görevli bulunduğu kurumca bildirilen bir emanet hesabına yatırılacak. Bu kapsamda birden fazla görev alan personel, ücret alacağı görevi asli görevli olduğu kuruma beyan edecek. İlgililere mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeye ilişkin işlemler bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde asli görevli bulundukları kurumlarca herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın gerçekleştirilecek ve üst sınırı aşan ya da ücret alınamayan görevlere ilişkin ödeme tutarları genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde ise ilgili kurum bütçesine gelir kaydedilecek.

VERGİ PAKETİ HAFTAYA

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergi paketinin gelecek hafta Meclis gündemine geleceğini söyledi. Güler, “Vergi Paketi önümüzdeki hafta itibarıyla nihayete erecek. Maalesef kamuoyunda istemediğimiz, gündeme gelmeyen, görüşülmeyen birçok husus paylaşıldı. Sanki çok özellikle bir şey varmış gibi. Bu, bazı özel durumlar süreci biraz geciktirdi. Önümüzdeki hafta son şekli verilecek. Önümüzdeki hafta tamamlayıp Meclis Başkanlığımıza arz ederiz” dedi.

TASARRUF TEDBİRLERİNE UYULMAZSA NE OLACAK

Güler, dün tasarruf tedbirlerinin yer aldığı yasa teklifi ile ilgili bilgi verirken, taşıt kanunda yer alan taşıtların bir an evvel ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bu araçların tasfiyesi ve satışı ile ilgili özel bir yetki verdiklerini söyledi. Güler, “Tasarruf tedbirlerine aykırı hareket eden kamu görevlileriyle ilgili olarak ilgili mevzuata göre yaptırım uygulanmasına bu kanun teklifimizde yer veriyoruz” dedi. Tasarruf tedbirlerine aykırı davrananlara hangi cezaların verileceğinin sorulması üzerine Güler, bu sürecin izlenmesinin, denetlenmesinin ve raporlanmasının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılacağını söyledi. Genelgeye aykırı durumların tespiti halinde ilgili bakanlığın mevzuatı çerçevesinde disiplin sürecinin işletileceğini ve sonuçlarının da Cumhurbaşkanlığına bildirileceğini dile getiren Güler, “Devlet Memurları Kanunu’nun 125. maddesinde kamu görevinden çıkarma dahil her türlü disiplin süreci işletiliyor. Kendi mevzuatı çerçevesinde ilgili bakanlık yapacak” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir